ПРАВИЛА, ОБЩИ УСЛОВИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРАВИЛА

 • Забранена е употребата на стимуланти, алкохол и други забранени и / или опасни средства.
 • Спазвайте маркировката. При отклоняване или загубване се обадете на организаторите. Телефонните номера са посочени на стартовия номер.
 • Не напускайте състезанието без да уведомите организаторите. Телефонните номера са посочени на стартовия номер.
 • Задължително носете съд за вода. По трасето ще има вода за доливане. От екологична гледна точка няма да се раздават пластмасови бутилки.
 • При необходимост трябва да помогнете на състезател в нужда или да се свържете с организаторите.
 • Право на участие в Маратон Каланджа имат лица над 18 г., а всички желаещи да се включат в бягането на 13, 21 и 42 км и планинското колоездене на 21 и 42 км на възраст от 12 г. до 18 г. трябва да бъдат с придружител.
 • Необходимо е родител/попечител да попълни декларация за всички участници между 5 и 17 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Всеки участник декларира, че:

1. Е запознат/а/ с инициативата ”Маратон Каланджа”, носи пълната отговорност за участието си в проявата и участва доброволно.
2. Е психически и физически здрав/а/.
3. Не страда от болести, касаещи сърдечно-съдовата система, психомоториката на организма, както и от високо кръвно налягане, очно налягане или други тежки заболявания.
4. Здравословното, физическото и спортно-техническото състояние отговарят на трудността на маршрута и позволяват да участва в Маратон Каланджа.
5. Са му/й известни рисковете да получи травми, включително и тежки, за които организаторите не носят отговорност.
6. По време на състезанието приоритет за участника са безопасното движение, спортсменството и опазването на околната среда.
7. В случай на нужда участникът е готов да окажа помощ и да уведоми организаторите, ако е необходимо тяхното съдействие.
8. По време на състезанието ще носи със себе си задължителната екипировка, изискана от организаторите.
9. Ще се движи по маркирания маршрут и ще спазва указанията на контролните постове.
10. Няма да напуска проявата без знанието на контролните постове или без да е уведомил организаторите на телефон 0896 686 242.
11. Няма да употребява преди и по време на проявата неразрешени стимуланти, алкохол и психоактивни вещества.
12. Се задължава да спазва инструкциите и да съблюдава мерките за безопасност, които са препоръчани от организаторите.
13. Няма претенции за осигуряване на оборудван лекарски кабинет в момента на изпълнение на мероприятието, както и медицински надзор по чл. 51 и следващите от Закона за народното здраве, както и Наредбата по чл. 53 от ЗНЗ, чл. 6.
14. Предварително е прочел инструкциите за състезанието и при неспазването им сам носи отговорност за последствията.
15. Носи отговорност за действията си, за живота и здравето си по време на спортното събитие.
16. С настоящата декларация дава съгласието организаторите, спонсорите, зрителите и другите участници в спортното събитие да бъдат освободени от отговорност за смъртта, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други, които
могат да сполетят участника по време на събитието или по пътя към мястото на провеждане на събитието.
17. С настоящата декларация дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на събитието.
18. Е прочел и разбира съдържанието на декларацията, както и че е прочел инструкциите за участие в спортното събитие и е съгласен с тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност на Маратон Каланджа /последна актуализация: 01.01.24/

В този документ Маратон Каланджа ще бъде наричан накратко Организатор.

Политиката за поверителност на Маратон Каланджа описва нашите политики и процедури за обработка на вашите лични данни във връзка с участието ви в Маратон Каланджа, като ви информира за вашите права и как законът ви защитава.

Ние използваме вашите лични данни за предоставяне и подобряване на нашите услуги във връзка с участието ви в Маратон Каланджа. Като използвате нашите услуги, вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни в съответствие с тази Политика за поверителност.

Събиране и използване на вашите лични данни 

При използване на нашите услуги, може да ви помолим да предоставите определена лична информация, която да се използва за контакт с вас или за установяване на вашата самоличност. Личната информация може да включва:

 • Име, презиме и фамилно име
 • Дата на раждане
 • ЕГН
 • Пол
 • Членство в клуб
 • Мобилен телефонен номер
 • Имейл адрес

Използване на вашите лични данни

Организаторът събира вашите лични данни, за да организира и проведе Маратон Каланджа по правилен и безопасен за вас начин. Безопасността е нашият основен приоритет. За да осигурим високо ниво на безопасност по време на Маратон Каланджа, е необходимо да съберем определени лични данни от вас.

Организаторът може да използва вашите лични данни за следните цели:

• За предоставяне и поддържане на нашите услуги.

• За управление на вашата регистрация като потребител. Личните данни, които предоставяте, могат да ви дадат достъп до различни функционалности, които са достъпни за вас като регистриран потребител. Например, след като се регистрирате за Маратон Каланджа, ще получите идентификационен номер (ID номер).

• За да се свързваме с вас чрез електронна поща, телефонни обаждания, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация.

• Да ви предоставяме новини и обща информация, свързани с Маратон Каланджа.

• За да управляваме и отговаряме на вашите заявки към нас.

• Вашата дата на раждане се събира, за да се уверим, че сте на възраст 12 години или повече. Деца под 12 години не се допускат до участие в Маратон Каланджа. Също така е важно да се съберат рождените дати на всички чуждестранни участници в планинско колоездене, тъй като без тези данни Организаторът не може да издаде личната им застраховка.

• ЕГН се събира само на български участници в планинско колоездене за издаване на личната им застраховка.

Вашите лични данни (с изключение на вашето ЕГН, номера на мобилния ви телефон и вашата електронна поща) могат да бъдат публикувани в Интернет, в печатни медии, по телевизията, в съобщения от високоговорители, както и в стартови списъци и класирания по време и след Маратон Каланджа. Снимки и видеоматериали, създадени във връзка с Маратон Каланджа, могат да бъдат използвани в Интернет, в печатни медии и по телевизията без право на възнаграждение.

Организаторът споделя вашата лична информация само с един от своите бизнес партньори. Това е РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД. Организаторът има договор с РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД. Според този договор, РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД извършва регистрацията, организира системата за времеизмерване с чипове и обобщава резултатите от Маратон Каланджа. Освен това РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД произвежда състезателните номера и доставя чипове за времеизмерването за всички участници. РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД използва вашата лична информация, за да ви предложи конкретни услуги, свързани с вашето участие в Маратон Каланджа.

Като се регистрирате за Маратон Каланджа, вие автоматично се съгласявате с публикуването на вашето име, фамилия (и всякакви други имена, които имате) и пол в стартовите списъци и крайното класиране на състезанието.

Съхранение на вашите лични данни

Организаторът ще съхранява вашите лични данни за периода, необходим за целите, изложени в тази Политика за поверителност. Ще използваме вашите лични данни от момента на вашата регистрация за Маратон Каланджа и ще ги съхраняваме до 30 дни след края на Маратон Каланджа. Вашите лични данни ще бъдат изтрити от нашата база данни 30 дни след събитието. Част от вашите лични данни (име, фамилия и всякакви други имена, които може да имате, и пол) ще бъдат запазени след състезанието, за да можем да предоставяме информация за крайното класиране на Маратон Каланджа.

Сигурност на вашите лични данни

Сигурността на вашите лични данни е от съществено значение за нас, но трябва да имате предвид, че никой метод на предаване на информация през интернет или метод на електронно съхранение не е напълно сигурен. Въпреки че се стремим да прилагаме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме тяхната абсолютна сигурност.

Подробна информация за обработката на вашите лични данни

Освен нас, като Организатор на Маратон Каланджа, и РЕЙС ТАЙМИНГ БГ ЕООД (отговорен за системите за регистрация и времеизмерване), няма други доставчици на услуги, които да имат достъп до вашите лични данни.

Политика за поверителност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните

ОРЗД е съкращение за Общ регламент относно защитата на данните.

Можем да обработваме лични данни при следните условия:

Съгласие: Вие сте дали съгласието си за обработка на личните данни за участието ви в Маратон Каланджа. Съгласието се изразява чрез активно потвърждаващо действие, като например завършването на регистрацията за участие.

Декларация от участник: Предоставянето на лични данни е необходимо за издаването на „Декларация от участник“, която трябва да подпишете, за да участвате в Маратон Каланджа.

Декларация от участник за състезатели на възраст между 12 и 18 години: Всички състезатели на възраст между 12 и 18 години трябва да бъдат на състезанието с един от родителите си или с попечител, който ще подпише „Декларация от участник“ за своето дете/деца.

Законови задължения: Обработването на лични данни е необходимо за спазване на законово задължение, на което е подчинен Организаторът.

Жизненоважни интереси: Обработването на лични данни е необходимо за защита на жизненоважните интереси на вас или на друго физическо лице.

Законни интереси: Обработването на лични данни е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Организатора, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

Във всеки случай, Организаторът с удоволствие ще помогне за изясняване на конкретното правно основание, което се прилага за обработката на вашите лични данни.

Вашите права според ОРЗД

Организаторът се ангажира да спазва поверителността на вашите лични данни и да гарантира, че можете да упражнявате вашите права.

Съгласно тази Политика за поверителност и законите, ако сте в рамките на ЕС, имате право да:

• Искате достъп до вашите лични данни. Това право ви позволява да получите потвърждение дали обработваме лични данни, свързани с вас, и ако да, да получите информация за целите на обработката, категориите обработвани данни, получателите, срока на съхранение и вашите права. Това също така ви позволява да получите копие на личните данни, които се обработват.
• Искате коригиране на личните данни, които съхраняваме за вас. Имате право да коригирате всяка непълна или неточна информация, която съхраняваме за вас.
• Искате изтриване на вашите лични данни („право да бъдеш забравен“). Това право може да се упражни, когато личните данни, които се обработват, вече не са необходими или основанието за тяхната обработка е отпаднало. Организаторът може да откаже изтриването, ако обработката е необходима за спазване на правно задължение, за установяване, упражняване или защита на правни претенции и в други случаи, предвидени в чл. 17, параграф 3 от ОРЗД.
• Искате ограничаване на обработката на данните. Това право може да се упражни, когато оспорвате точността на данните или законосъобразността на тяхната обработка.
• Възразите срещу обработката на вашите лични данни. Това право съществува, когато разчитаме на законен интерес като основание за обработка и има нещо във вашата конкретна ситуация, което ви кара да възразите срещу обработката на вашите данни на това основание. Също така имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за цели на маркетинг.
• Оттеглите вашето съгласие. Имате право по всяко време да оттеглите вашето съгласие за обработка на личните ви данни, което не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето. Ако оттеглите съгласието си, може да не можем да ви предоставим определени специфични функции на нашите услуги.
• Имате право да не бъдете обект на автоматизирани индивидуални решения, включително профилиране, които имат правни последици за вас или значително влияят на вас. Информираме ви, че Организаторът не прилага такива автоматизирани решения или профилиране.

Упражняване на вашите права за защита на данните съгласно ОРЗД

Можете да упражните вашите права съгласно ОРЗД, като се свържете с нас. Имайте предвид, че трябва да ви идентифицираме като субект на данни и да потвърдим вашата самоличност, преди да удовлетворим вашите искания. Ако направите заявка за упражняване на права, ние ще направим всичко възможно да ви отговорим възможно най-скоро и във всички случаи не по-късно от един месец от получаването й.

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда, ако считате, че вашите права по ОРЗД са нарушени. Информация за подаване на жалби и сигнали може да намерите на официалния сайт на КЗЛД: https://cpdp.bg

Линкове към други уебсайтове
Нашите услуги може да съдържат връзки към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Ако последвате връзка към уебсайт на трета страна, ще бъдете пренасочени към този сайт. Силно ви препоръчваме да прегледате политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние не контролираме и не носим отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим по имейл и/или с ясно известие в нашия уебсайт, преди промените да влязат в сила, и ще актуализираме датата на „последна актуализация“, която е публикувана в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме ви редовно да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас
„Маратон Каланджа“ се организира от Маратон Каланджа ЕООД.
Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

Маратон Каланджа | www.kalandzharun.com

Пишете ни на имейл:
mail@kalandzharun.com